Pojam saobraćajne nezgode - Studija

U svetu ne postoji jedinstvena definicija saobraćajne nezgode.

Definisanje nezgode ima naučnoteorijski i praktični značaj.

U naučnoteorijskom smislu značajno je definisati saobraćajnu nezgodu jer se tako određuju predmet i dometi istraživanja u bezbednosti saobraćaja.

U praktičnom smislu, definicija saobraćajne nezgode određuje koji događaji će se evidentirati, na koji način će se obrađivati, kakvu će odgovornost povlačiti za sobom itd. (Lipovac, 2008).

Prvi pokušaj da se definiše pojam saobraćajne nezgode vezuje se za Komitet Ujedinjenih nacija za unutrašnji transport, koji je 1956. predstavio svoju definiciju saobraćajne nezgode:

Saobraćajna nezgoda je nezgoda koja se dogodila na mestu otvorenom za javni saobraćaj ili koja je započeta na takvom mestu, u kojoj je jedno ili više lica poginulo ili povređeno i u kojoj je učestvovalo najmanje jedno vozilo u pokretu.

Suština ovakvog definisanja saobraćajne nezgode pri čemu su osnovne odrednice: mesto – put namenjen za javni saobraćaj, poginula ili povređena lica i vozilo u pokretu, zadržana je uz manje izmene do danas.

U sagledavanju saobraćajnih nezgoda veliki problem je što se definicije saobraćajne nezgode razlikuju od zemlje do zemlje, mada postoji veliki broj zemalja koje uopšte nemaju definiciju za ovu pojavu.

Ekonomska komisija Ujedinjenih nacija37 za Evropu dala je osnovnu definiciju saobraćajnih nezgoda koja obuhvata glavne kriterijume primenjene u nacionalnim definicijama (IRTAD,38 1998).

Definicija UNECE pravi jasnu razliku između nezgoda sa smrtnim ishodom i onih koje za posledicu nemaju smrt lica.

Važno je napomenuti i da se sve nezgode s pešacima i/ili biciklistima ne smatraju saobraćajnim nezgodama.

Prema definiciji UNECE, saobraćajne nezgode su one nezgode:

  • koje su se dogodile ili potekle na putu ili ulici namenjenoj za javni saobraćaj,
  • koje su rezultirale smrću ili povredom jednog ili više lica i
  • u kojima je učestvovalo najmanje jedno vozilo u pokretu.

U saobraćajne nezgode spadaju sve one u kojima je došlo do kontakta između dva ili više vozila, vozila i pešaka, vozila i životinja, i vozila i fiksnih prepreka.

Prema istoj definiciji, nezgode koje ne ispunjavaju neku od zadatih pretpostavki ne smatraju se saobraćajnim nezgodama, poput situacija u kojima pešak padne i povredi se zbog neravne površine trotoara ili prilikom ukrcavanja ili iskrcavanja iz autobusa.

Ekonomski razvijene zemlje, kao sve one koje su vodeće u oblasti bezbednosti saobraćaja, uglavnom su definisale pojam saobraćajne nezgode.

Njihove definicije izgledaju ovako:

Velika Britanija:

Nezgode na javnim putevima u kojima učestvuje najmanje jedno vozilo i za posledicu imaju smrtni ishod ili povredu lica. Nezgode sa samo materijalnom štetom nisu uračunate.

Holandija:

Događaj na javnom putu koji se dogodio u saobraćaju u kom je nastalo oštećenje na objektima (stvarima) i/ili je došlo do povrede ljudi, a u kom je učestvovalo najmanje jedno vozilo u pokretu.

Sjedinjene Američke Države:

Događaj koji izaziva povredu i/ili materijalnu štetu, u kome je učestvovalo motorno vozilo u transportu, i dogodio se na putu namenjenom za saobraćaj ili dok je vozilo još uvek bilo u pokretu nakon sletanja s puta namenjenog za saobraćaj.

U okviru Nacionalne uprave za bezbednost saobraćaja na putevima termin „nezgoda“ se više neće koristiti zato što nastavak korišćenja ovog termina promoviše koncept da su ovi događaji izvan ljudske kontrole. Udes, sudar, incident su dosta pogodniji termini, te ih tako treba promovisati umesto dosadašnjeg „nezgoda“.

Švedska:

Nezgoda koja se dogodila na putu u kojoj je učestvovalo najmanje jedno vozilo, a koja je za posledicu imala materijalnu štetu ili povredu lica.

Nemačka:

Nezgode koje su se dogodile na javnim putevima ili trgovima u kojima je učestvovalo najmanje jedno vozilo u pokretu i koje su za posledicu imale povredu ili smrt lica i/ili materijalnu štetu. Nezgode s materijalnom štetom evidentiraju se samo u slučaju da je njihov uzrok prekršaj poput vožnje pod dejstvom alkohola.

Italija:

Saobraćajna nezgoda je događaj u kom je učestvovalo najmanje jedno vozilo u pokretu i gde su učesnici povređeni ili poginuli.

Kao što je i u samoj definiciji objašnjeno, iz Sjedinjenih Američkih Država potekla je inicijativa da saobraćajne nezgode prestanu da se definišu kao „nezgode“ i da se na taj način dodatno istakne da one nisu događaji koji su nepredviđeni i izvan ljudskih moći.

Ovakav način definisanja nastoji da u svakodnevnoj upotrebi i kod prosečnog učesnika u saobraćaju stvori predstavu o tome da je pravilnim ponašanjem moguće izbeći rizične situacije koje dovode do saobraćajnih nezgoda.

Neke zemlje koje spadaju u grupu najnaprednijih, kada je reč o unapređenju bezbednosti saobraćaja, poput Australije i Francuske, nisu definisale ovaj pojam (IRTAD, 1998).

U Republici Srbiji u stručnoj praksi koristi se pojam saobraćajna nezgoda u smislu koji je definisan Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima. U članu 7. stav 1. tačka 82. Zakona stoji:

Saobraćajna nezgoda je nezgoda koja se:

  • dogodila na putu ili je započeta na putu,
  • u kojoj je učestvovalo najmanje jedno vozilo u pokretu,
  • i u kojoj je najmanje jedno lice poginulo ili povređeno ili je nastala materijalna šteta.

U istom članu definisan je pojam put na sledeći način:

Put je izgrađena, odnosno utvrđena površina koju kao saobraćajnu površinu mogu da koriste svi ili određeni učesnici u saobraćaju, pod uslovima određenim zakonom i drugim propisima.

Iz definicije saobraćajne nezgode propisane Zakonom, proizilaze sva tri principa koje je svojom definicijom predstavila UNECE. Razlika je u tome da se u Republici Srbiji evidentiraju i one saobraćajne nezgode u kojima je jedina posledica nastanak materijalne štete.

Povezane teme:

Definicija saobraćajne nezgode u Srbiji - Podela na lake i teške

Dužnosti učesnika u saobraćaju u slučaju saobraćajne nezgode
Posledice saobraćajnih nezgoda
Propusti učesnika u saobraćaju u nastanku saobraćajnih nezgoda - Analiza 2


Literatura: Priručnik za licenciranje kadrova u procesu osposobljavanja kandidata za vozače, Agencija za bezbednost saobraćaja (2012, 2013.)